Villkor

Från Whtisit Wiki

Allmänna Villkor för WhtIsIt

Inledning

WhtIsIt är en webbaserad tjänst för konsumenter att hitta varor och information om varor hos butiker i sin omgivning. Tjänsten möjliggör även för verksamheter att presentera sina produkter och tjänster på ett tillgängligt sätt för konsumenter. Följande allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Whtisit och de som använder webbplatsen och dess funktioner i egenskap av användare.

Definitioner

Whtisit AB är det bolag som tillhandahåller tjänsten.

Användaren är den person eller det bolag som registrerat ett användarkonto hos Whtisit för att informera om sin verksamhet.

Tjänsten utgörs av en webbaserad plattform där konsumenter kan få information om och tillgång och egenskaper för varor och tjänster som Användaren presenterar. Tjänsten bygger på att Användaren beskriver varan eller tjänsten på ett korrekt sätt.

Konsument är privatperson som använder tjänsten för att få information om produkter och tjänster och deras tillgänglighet inom ett geografiskt område.

Villkoren är de allmänna villkoren för tjänsten.

Registrering

Användaren kan ansluta sig till tjänsten genom att registrera sig i Whtisit. En förutsättning för registrering är att Användaren uppger korrekt registreringsinformation och godkänner villkoren. Villkoren träder i kraft mellan Användaren och Whtisit AB när Användaren registrerar sig för tjänsten och gäller därefter tills vidare. Whtisit AB förbehåller sig rätten att avsluta en användare eller att neka en användare att registrera sig för tjänsten när så bedöms nödvändigt.

Ansvar för information

Whtisit är en neutral förmedlare av information från Användaren.

Allt ansvar för informationen ligger i slutändan på den Användare som registrerar informationen.

För det fall oklarheter skulle uppstå angående en varas innehåll, pris eller andra egenskaper ska det som anges på den fysiska förpackningen eller på annat sätt som anges i näringsidkarens lokaler förstås som produktens innehåll.

Ansvarsbegränsning

Whtisit AB tillhandahåller genom tjänsten möjligheten för konsumenter att få produktinformation. Whtisit AB har inget ansvar för senare avtal mellan konsument och näringsidkare eller eventuella tvister som skulle kunna uppstå mellan dessa.

Användare har inte rätt till ersättning för indirekta förluster eller skador med anledning av tjänstens användande.

Användare får enbart registrera produkter och tjänster som är tillåtna enligt svensk lag. Registrering av olaglig verksamhet eller produkter kommer att polisanmälas och Användarens konto kommer omedelbart avslutas.

Ansvarsfrihet

Whtisit AB kan inte hållas ansvarigt för förluster eller skador som orsakas av omständigheter utanför Whtisit ABs kontroll eller för skador eller förluster som orsakas av begränsad tillgång till tjänsten på grund av åtgärder som vidtagits av Whtisit AB eller dess underleverantörer när det gäller teknik, support eller underhåll.

Uppsägning av Användarens konto

Whtisit AB har rätt att utan förvarning stänga Användarens konto om kontot eller tjänsten använts på ett sätt som strider mot här aktuella villkor, gällande lagar eller på annat sätt riskerar att orsaka skada för Whtisit AB eller tredje man.

Användare skall ersätta och hålla Whtisit AB skadeslöst från förlust eller skador som uppkommer på grund av att tjänsten använts i strid med villkoren eller genom medvetna handlingar eller oaktsamhet av Användare som inte är specificerat i villkoren.

Om Användare inte presenterar relevant information med sitt konto kan Whtisit AB avsluta kontot och verksamheterna efter att först ha meddelat Användaren.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter och all äganderätt som är relaterad till Whtisit AB och dess varumärken, tjänsten, tekniska lösningar och webbplatsens innehåll ska förbli Whtisit ABs exklusiva egendom och får inte användas på annat sätt om inte Whtisit AB uttryckligen givit tillstånd till detta.

Tillgänglighet till tjänsten

Whtisit AB har rätt att vidta åtgärder som påverkar tjänstens tillgänglighet om Whtisit AB anser att det är nödvändigt på grund av tekniska skäl, underhåll, support eller hosting.

Tjänstens funktionalitet

Whtisit AB förbehåller sig rätten att ändra tjänsten, dess funktionalitet, utseende och design. Whtisit AB garanterar inte att tjänsten alltid är i funktion.

Tillämplig lag och tvister

Om behörig domstol beslutar att någon del i villkoren inte kan tillämpas, ska återstoden av villkoren fortsätta gälla, och den ej tillämpliga delen skall revideras på så sätt att den ursprungliga avsikten kan tillämpas i så hög utsträckning som möjligt.

Villkoren regleras av svensk lag. Eventuella tvister eller anspråk som uppstår som en följd av villkoren eller överträdelse, uppsägning eller ogiltighet därav, ska avgöras i svensk domstol.

Forum för tvist ska vara Falu tingsrätt.

Ändringar i Villkoren

Whtisit AB förbehåller sig rätten att ändra villkoren. Användare kommer att informeras om ändringarna genom att de publiceras på wiki.whtisit.com. Ändringarna i villkoren ersätter efter publicering omedelbart de tidigare villkoren. Uppdragsgivaren kommer att betraktas ha godkänt den vid tidpunkten gällande versionen av villkoren genom att ha loggat in på tjänsten.